Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Vzdelávacia inštitúcia Duálna akadémia, z.z.p.o. so sídlom J. Jonáša 5, Bratislava 841 08, IČO:  50073893,  zapísaná v registri Okresného úradu Bratislava, pod č. OU-BA-OVVS1-2015/099657 (ďalej len „Duálna akadémia“ alebo „poskytovateľ“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú podmienky poskytovania služieb, a to vo forme kurzov a e-learningu (ďalej len „služby“) fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „užívatelia“).  
 2. Pre účely týchto VOP sú niektoré pojmy zadefinované nasledovne: 
 3. „kurz“ je prezenčná forma vzdelávania zameraná na získanie a/alebo rozšírenie vedomostí a zručností účastníkov v určitej oblasti vzdelávania formou prednášok s diskusiou a pripomienkami účastníkov. Všetky kurzy Duálnej akadémie poskytujú účastníkom intenzívne prepojenie s praxou, zväčša formou praktických cvičení a príkladov z praxe.  Podľa charakteru preberanej témy môže byť prezenčný kurz doplnený aj o on-line vzdelávanie. Pokiaľ sa v týchto VOP alebo na internetovej stránke poskytovateľa  vyskytujú pojmy „školenie“, „tréning“ alebo „seminár“, rozumie sa tým „kurz“ (ďalej len „kurz“).
 4. „e-learning“  je dištančná forma vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií.  Ide o samoštúdium podľa stanoveného študijného plánu. E-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie, hlasové komentáre, zdieľané pracovné plochy, vlastné poznámky a testy. E-learningový kurz je umiestnený na webovom sídle poskytovateľa na určený čas. Pokiaľ sa v týchto VOP alebo na internetovej stránke poskytovateľa  vyskytujú pojmy „on-line kurz“ alebo „e-learningový kurz“ rozumie sa tým „e-learning“ (ďalej len „e-learning“).

Čl. II.

KÚPNA ZMLUVA

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi konkrétne služby na základe zmluvy uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
 2. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzavretá
  1. zaplatením kúpnej ceny služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe písomnej prihlášky užívateľa alebo 
  2. zaplatením kúpnej ceny služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe registrácie vykonanej na portáli www.dualnaakademia.sk
  3. zaplatením kúpnej ceny online platbou cez platobnú bránu portálu www.dualnaakademia.sk
 3. V mimoriadnych prípadoch môže dôjsť k vzniku kúpnej zmluvy aj zúčastnením sa užívateľa na kurze na základe záväznej objednávky užívateľa. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká v takomto prípade samotnou účasťou užívateľa na vybranom kurze.
 4. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú pre zmluvné strany záväzné.

Čl. III.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena Cena služby je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetovom portáli poskytovateľa www.dualnaakademia.sk.  Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania kurzu alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
 2. Platba prostredníctvom faktúry:
  1. Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolený kurz špecifikovaný v zálohovej faktúre. 
  2. Po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre vystaví poskytovateľ užívateľovi konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. To sa nevzťahuje na užívateľa, ktorému bola zálohová faktúra na jeho žiadosť zaslaná poštou a ktorému bude aj touto formou zaslaná konečná faktúra. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre.
 3. Elektronická platba:
  1. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybranú službu aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnených na internetovom portáli poskytovateľa www.dualnaakademia.sk.
  2. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednanej služby  považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet zabezpečí dodanie zaplatenej služby.
  3. Zároveň poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru a zašle ju spôsobom  podľa článku III. bod 2 písm. b) týchto VOP.

Čl. IV.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  1. počas kurzu sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
  2. poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného kurzu;
  3. pre používanie e-learningového kurzu platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
 2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude využívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do služieb poskytovateľovi pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 4. Zároveň sa užívateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní školenia pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.
 5. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ príjme od poskytovateľa. 
 6. Užívateľ má právo požiadať poskytovateľa o vystavenie osvedčenia o absolvovaní školenia, avšak o osvedčenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jeho absolvovania.          

Čl. V.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  1. poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov objednávateľa k e-learningovému kurzu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa úhrady služby,
  2. poskytovať informácie týkajúce sa objednaného kurzu, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi s kurzom,
  3. vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnutý, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzovaný kurz.
 2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.dualnaakademia.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa. 
 3. Ak užívateľ najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie e-learningového kurzu z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy príslušného zariadenia, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
 6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich službách reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

Čl. VI.

ZMENA SLUŽIEB 

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť kurz, program kurzu alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na internetovom portáli poskytovateľa www.dualnaakademia.sk.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 3. Pri zrušení kurzu zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu kurzu má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného kurzu. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie kurzu, zmena programu kurzu alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora.

Čl. VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

 1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím kurzu od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):
  1. 50 % z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred termínom začatia kurzu,
  2. vo výške 100 % z ceny kurzu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred termínom začatia kurzu.
 2. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bol kurz objednaný, sa nezúčastnia kurzu z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za kurz.

Čl. VIII.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
 3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 4. Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.
 5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

Čl. IX

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
 2. ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 3. zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,
 4. bezchybný prístup k e-learningu je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Videá na portáli sa prenášajú pomocou prehrávača HTML5, alebo Vimeo. V prípade problémov s prehrávaním videí na portáli prosím kontaktujte našu zákaznícku podporu.
 5. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.   

Čl. X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Autorské práva súvisiace s kurzami poskytovateľa sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok www.dualnaakademia.sk  je zakázané.
 2. Právne vzťahy neobsiahnuté v obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 3. Tieto VOP platia aj pre užívateľov,  ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na kurzy ako portál www.dualnaakademia.sk.
 4. Tieto VOP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri hodín denne na internetovom portáli  poskytovateľa www.dualnaakademia.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

V Bratislave, dňa 21.08.2019